Veelgestelde vragen

Wie is Mijnwater B.V.?

Mijnwater B.V. levert warmte en koelte aan kantoren, bedrijfspanden en woningen. Dat doet zij via een circulair energienetwerk, een zogenaamde vijfde generatie ‘Smart Grid’, een slim energienetwerk voor wijkgericht verwarmen en koelen. Daarnaast slaat het bedrijf de (terug)gewonnen warmte op als er weinig tot geen vraag is. Dit innovatief laagtemperatuurnet in Heerlen is een doordachte infrastructuur voor de distributie van warmte en koude en is ook toepasbaar in andere stedelijke gebieden. Het koppelt namelijk verschillende bronnen van duurzame energie, denk aan zonnepanelen, windenergie, biomassa-energie, restwarmte. Mijnwater B.V. levert een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Heerlen, Parkstad-Limburg en is een belangrijke speler in de Parkstad-Limburg Energietransitie.

 

 

Waarom is de aanleg nodig?

Het aanleggen van een nieuw leidingennet is nodig om gebouwen in het centrum van Heerlen te verduurzamen. Dat betekent dat ze straks aardgasvrij verwarmd en gekoeld worden. Het is duurzaam en is in lijn met de landelijke plannen om tot een energieneutrale stedelijke omgeving te te komen. Met het oog op de toekomst kunnen straks meer gebouwen op dit duurzaam netwerk worden aangesloten.

 

 

Kunnen ook particulieren hierop aangesloten worden?

Op dit moment nog niet. (Particuliere) woningbezitters zullen dan eerst naar het totaalpakket aan maatregelen moeten kijken om hun huis te verduurzamen. Op landelijk niveau zijn hier al diverse initiatieven voor ontwikkeld. Onze ambitie is om in Heerlen met de techniek van Mijnwater zoveel mogelijk gebouwen aardgasvrij te maken. Woningcorporaties in Heerlen nemen Mijnwater wel al mee in de verduurzaming van hun (huur)woningen.

Wie is de aannemer?

De hoofdaannemer voor de aanleg van de leiding is Visser & Smit Hanab B.V. uit Papendrecht.

 

 

Tussen welke tijdstippen wordt er gewerkt?

De werkzaamheden vinden in principe plaats tijdens werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur. Incidenteel kan langer doorgewerkt worden of ook in het weekend.

 

 

Kan ik nog in en uit mijn woning?

Ja, via de trottoir is het altijd mogelijk om de woning te verlaten. Voor de bereikbaarheid van garages of inritten zal dat niet altijd het geval zijn. Omdat een sleuf gegraven moet worden kan de inrit voor grote complexen met parkeergarages tijdelijk niet bereikbaar zijn. Hiervoor wordt direct een voorziening in de vorm van een rijplaat aangebracht. Hierover vindt afstemming met de bewoners plaats.

 

 

Hoe wordt de leiding aangelegd?

De leidingen met een dikte van 40cm worden aangevoerd door een vrachtwagen en in het tracé uitgelegd. Om de leidingen (2 stuks) aan te leggen zal een sleuf in het asfalt gegraven worden met behulp van graafmachines en tractoren met grondkarren. De diepte is verschillend, maar zal minimaal 1,5 meter zijn. Om bij de sleuf te kunnen is ruimte nodig voor de graafmachines en grondkarren en later ook busjes om de leidingen aan elkaar te lassen. Naast de sleuf is daarom werkruimte nodig. Als de leidingen in de sleuf zijn gelegd en aan elkaar zijn gelast, vullen wij de sleuf weer aan met grond en wordt opnieuw geasfalteerd. Voor de veiligheid worden hekken geplaatst naast het werkvak.

 

 

Waar is de opslag van materialen?

Aan de CBS-weg is een depot/opslagterrein ingericht voor onder andere grond en materialen. Bij de Rector Driessenweg zijn de tijdelijke kantoren  en schaftketen geplaatst voor het personeel van de aannemer.

 

 

Welke hinder kan er tijdens de werkzaamheden worden ervaren? Wat wordt hieraan gedaan?

Er zal geluid- en trillingshinder zijn bij het openbreken van het asfalt en het opnieuw aanvullen van de sleuf (trillen van de grond). Bij droogte zal er ook stofvorming kunnen ontstaan bij het graven en aanvullen van de sleuf. Dit is onvermijdelijk, maar omdat we de straten zo snel mogelijk weer asfalteren is de stofoverlast beperkt. Verder is er geen parkeergelegenheid in de straat. Vergunninghouders krijgen van de gemeente een parkeerontheffing.

 

 

Hoe wordt de verkeershinder beperkt?

Voor het auto- en fietsverkeer worden omleidingsroutes ingesteld. Deze worden met verkeersborden aangekondigd. De omleidingsroutes zijn ook op deze website per fase weergegeven. Trottoirs blijven zoveel mogelijk toegankelijk. De aannemer zorgt dat het tracé bereikbaar blijft voor de hulpdiensten.

 

 

Hoe vindt de communicatie plaats over de uitvoering?

We berichten via de lokale media, via bewonersbrieven en deze website. De vooraankondigingsborden dienen om de verkeersmaatregelen op de wegen aan te geven. De omgevingsmanager is telefonisch en via mail bereikbaar.

 

 

Waar kan ik terecht met vragen en opmerkingen?

Klik hier om naar de contactpagina te gaan

 

 

Wat is de planning?

De uitvoering start medio juni en duurt tot en met medio december 2020. De planning per fase/straat kondigen wij aan via de pagina Werkzaamheden en wij houden u continu via Nieuws op de hoogte van de werkzaamheden.